ΕΠ Ακρωνύμια

OP

OP είναι το ακρωνύμιο για Μηδενικό Κόμμα.

Τα δεδομένα που ένας πελάτης μοιράζεται σκόπιμα και προληπτικά με μια επωνυμία, μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα κέντρου προτιμήσεων, προθέσεις αγοράς, προσωπικό πλαίσιο και πώς το άτομο θέλει να την αναγνωρίσει η επωνυμία.

πηγή: Stephanie Liu, Forrester