Ακρωνύμια CPA

CPA

CPA είναι το ακρωνύμιο για Κόστος ανά ενέργεια.

Cost per action is an online advertising measurement and pricing model referring to a specified action, for example, a sale, click, or form submit. It’s sometimes misconstrued in marketing environments as cost per acquisition, which is a different metric.