Ακρωνύμια DMU

DMI

DMU είναι το ακρωνύμιο για Μονάδα Λήψης Αποφάσεων.

Η μονάδα αγοράς που συγκεντρώνει όλα τα μέλη ενός οργανισμού που εμπλέκονται στη διαδικασία αγοράς ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

πηγή: Βιομηχανική Αγορά και Δημιουργικό Μάρκετινγκ