Ακρωνύμια eLOT

eLOT

Το eLOT είναι το ακρωνύμιο του Ενισχυμένη Γραμμή Ταξιδίου.

Ο αύξων αριθμός eLOT υποδεικνύει την πρώτη εμφάνιση παράδοσης που έγινε στην πρόσθετη περιοχή εντός της διαδρομής του φορέα και ο αύξων/φθίνοντας κωδικός υποδεικνύει την κατά προσέγγιση σειρά παράδοσης εντός του αριθμού σειράς. Η επεξεργασία eLOT μπορεί

πηγή: PostalPro