Ακρωνύμια HTTPS

HTTPS

Το HTTPS είναι το ακρωνύμιο του Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (ασφαλές).

Μια επέκταση του Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Υπερκειμένου. Χρησιμοποιείται για ασφαλή επικοινωνία μέσω δικτύου υπολογιστών και χρησιμοποιείται ευρέως στο Διαδίκτυο. Στο HTTPS, το πρωτόκολλο επικοινωνίας κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το Transport Layer Security ή, παλαιότερα, το Secure Sockets Layer.