Ακρωνύμια LACSLlink

Σύνδεσμος LACSL

Το LACSLlink είναι το ακρωνύμιο του Σύνδεσμος συστήματος μετατροπής διεύθυνσης με δυνατότητα εντοπισμού.

Ένα ασφαλές σύνολο από διευθύνσεις που έχουν μετατραπεί και περιλαμβάνει την αλλαγή διευθύνσεων αγροτικού τύπου σε διευθύνσεις τύπου πόλης. Επίσης, μετατρέπει υπάρχουσες διευθύνσεις που έχουν μετονομαστεί ή μετονομαστεί. Το LACSLink είναι μια αυτοματοποιημένη μέθοδος απόκτησης νέων διευθύνσεων για τοπικούς δήμους που έχουν εφαρμόσει σύστημα έκτακτης ανάγκης 911

πηγή: Melissa