Ακρωνύμια ROE

ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ

ROE είναι το ακρωνύμιο του Επιστροφή στην προσπάθεια.

Ως συμπλήρωμα της απόδοσης επένδυσης, το Content ROE επιτρέπει τις μετρήσεις απόδοσης σε επίπεδο περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσουν τις ομάδες να βελτιστοποιήσουν το περιεχόμενο και να εισάγουν μια επιρροή βάσει δεδομένων στο μελλοντικό περιεχόμενο και τα δημιουργικά σχέδια. Είναι επίσης μοναδικό στο ότι λαμβάνει υπόψη τη συνολική προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη δημιουργία κάθε περιουσιακού στοιχείου.

πηγή: Aprimo Return On Effort