Ακρωνύμια ROI

ΑΤΕ

Το ROI είναι το ακρωνύμιο του Απόδοση επένδυσης.

Μια μέτρηση απόδοσης που μετρά την κερδοφορία και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο ROI= (έσοδα – κόστος) / κόστος. Το ROI μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν μια πιθανή επένδυση αξίζει το αρχικό και τρέχον κόστος ή εάν μια επένδυση ή προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί ή να τερματιστεί.