Ακρωνύμια SDK

SDK

Το SDK είναι το ακρωνύμιο του Κιτ προγραμματιστή λογισμικού.

Μια συλλογή πόρων ανάπτυξης λογισμικού σε ένα πακέτο. Τα κιτ προγραμματιστών λογισμικού διευκολύνουν την ταχεία δημιουργία εφαρμογών διαθέτοντας τεκμηρίωση και λογισμικό που είναι εύκολο να ενσωματωθούν σε άλλες εφαρμογές ή πλατφόρμες. Σε SaaS, τα κιτ προγραμματιστών λογισμικού παρέχουν συνήθως βιβλιοθήκες για συγκεκριμένες γλώσσες για την κατανάλωση της εξωτερικής υπηρεσίας API.