Ακρωνύμια SLA

SLA

SLA είναι το ακρωνύμιο του Συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών.

Μια σύμβαση μεταξύ ενός παρόχου υπηρεσιών και των πελατών του που τεκμηριώνει τις υπηρεσίες που θα παράσχει ο πάροχος και καθορίζει τα πρότυπα που υποχρεούται να πληροί ο πάροχος. Στον κλάδο SaaS, αυτό αναφέρεται συχνά στον εγγυημένο χρόνο λειτουργίας της πλατφόρμας και στον χρόνο απόκρισης της ομάδας υποστήριξης.