Ακρωνύμια SLC

SLC

SLC είναι το ακρωνύμιο για Δέσμευση σε επίπεδο υπηρεσίας.

Μια ευρύτερη και πιο γενικευμένη μορφή ενός SLA. Τα δύο διαφέρουν επειδή ένα SLA είναι αμφίδρομο και περιλαμβάνει δύο ομάδες. Αντίθετα, ένα SLC είναι μια υποχρέωση μονής κατεύθυνσης που καθορίζει τι μπορεί να εγγυηθεί μια ομάδα στους πελάτες της ανά πάσα στιγμή.

πηγή: TechTarget