Ακρωνύμια SMB

SMB

SMB είναι το ακρωνύμιο του Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι οργανισμοί συγκεκριμένου μεγέθους, είτε αριθμού εργαζομένων είτε ετήσιων εσόδων. Εάν μετρηθεί με τον αριθμό των εργαζομένων, οι μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες με λιγότερους από 100 υπαλλήλους και οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι οι οργανισμοί με 100 έως 999 υπαλλήλους. Εάν μετρηθούν εναλλακτικά με ετήσια έσοδα, είναι οργανισμοί με ετήσια έσοδα μικρότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια και μεσαίου μεγέθους ή οργανισμοί που βγάζουν περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια αλλά λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η συντομογραφία SME χρησιμοποιείται από εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.