Ακρωνύμια SME

EMS

SME είναι το ακρωνύμιο του Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις είναι οργανισμοί συγκεκριμένου μεγέθους, όπως υπολογίζεται με τον αριθμό των εργαζομένων. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν λιγότερους από 50 υπαλλήλους και οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους από 50 αλλά λιγότερους από 250 εργαζομένους. Η συντομογραφία SMB χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και διαφέρει στην εξήγηση.