Ακρωνύμια URI

URI

Το URI είναι το ακρωνύμιο του Καθολικό αναγνωριστικό πόρων.

Μέλος του καθολικού συνόλου ονομάτων σε καταχωρημένους χώρους ονομάτων και διευθύνσεις που αναφέρονται σε καταχωρημένα πρωτόκολλα ή χώρους ονομάτων. Συχνά χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον Universal Resource Locator (URL), που είναι μια μορφή URI.