Ακρωνύμια XML

XML

XML είναι το ακρωνύμιο για Επεκτατική γλώσσα σήμανσης.

Μια γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση δεδομένων σε μορφή που είναι τόσο αναγνώσιμη από τον άνθρωπο όσο και αναγνώσιμη από μηχανή.